<  November , 2021  >  
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1

Monday
White
2

Green
Tuesday
3

Wednesday
White
4

Green
Thursday
5

Friday
White
6
7
8

Green
Monday
9

Tuesday
White
10

Green
Wednesday
11

Thursday
White
12

Friday
Green
13
14
15

Monday
White
16

Green
Tuesday
17

Wednesday
White
18

Green
Thursday
19

Friday
White
20
21
22

Green
Monday
23

Tuesday
White
24
No School - Thanksgiving Break (No School)
25
No School - Thanksgiving Break (No School)
26
No School - Thanksgiving Break
27
28
29

Green
Wednesday
30

Thursday
White